Kontakt
01/12/2023

Regulamin

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs z okazji Światowego Dnia Wody, zwany w dalszej części „Konkursem”

2.       Organizatorem i fundatorem Konkursu jest: Sanpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z siedzibą przy ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej „Organizatorem”.

3.       Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.       Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem platform Facebook pod adresem:

a)       https://pl-pl.facebook.com/salonysanpol/

5.       Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na Stronie internetowej organizatora http://www.sanpol.pl. Przekierowanie do Regulaminu opublikowane zostanie również pod pierwszym postem konkursowym na Facebooku , na stronie, na której zostanie ogłoszony konkurs, o których mowa w ust. 4 pkt. a) powyżej.

6.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7.       Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, przeprowadzany ani związany z portalem społecznościowym Facebook oraz z ich właścicielami czy administratorami. Właściciele ww. portalów nie ponoszą odpowiedzialności za realizację i przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora.

8.       Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.       Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej organizatora, o której mowa w § 1 ust. 5.

2.       Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie publicznego konta użytkownika na portalu Facebook.

3.       W Konkursie może wziąć udział każdy, spełniający łącznie wszystkie warunki określone w niniejszym paragrafie, zwany dalej Uczestnikiem Konkursu lub Uczestnikiem.

4.       Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna, która w momencie dokonania zgłoszenia ma ukończone 18 lat, mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6.       Uczestnikiem Konkursu jest jedynie osoba, która wypełni zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 5-8 Regulaminu.

7.       Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska (Facebook) przez Organizatora.

 

§ 3 Zasady Konkursu

1.       Konkurs zostanie jednocześnie przeprowadzony na następujących FanPage Sanpol na Facebooku:

a)       https://pl-pl.facebook.com/salonysanpol/

2.       Uczestnicy Konkursu mogą brać w nim udział przez cały okres trwania, tj.: 22.03.2023 – 31.03.2023.

3.       Na Stronie Konkursowej oraz na Fanpagae’u Organizatora, o których mowa w ust. 1 powyżej, podczas trwania Konkursu zostanie opublikowana informacja o Konkursie oraz jego zakończeniu.

4.       Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez realizację Zadania Konkursowego, o którym mowa w ust. 5-7 poniżej.

5.       Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu komentarza przedstawiającego sposoby na oszczędzanie wody w domu. Komentarz powinien zostać opublikowany pod postem konkursowym dostępnym na Facebooku Organizatora.

6.       Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a)       zalogowanie się na swoje konto na portalu Facebook.

b)      zapoznanie się z zasadami aktualnie trwającego Konkursu oraz z Regulaminem Konkursu (wzięcie udziału w konkursie oznacza jego akceptację), do którego link prowadzący zamieszczony będzie pod pierwszym postem.

c)       dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez: Realizację zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

7.       Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego.

8.       Zgłoszenia konkursowe mogą być udostępniane na portalu Facebook w ramach Konkursu w dniach: 22.03.2023-31.03.2023.

9.       Za poprawne zgłoszenie konkursowe uznane będzie jedynie zgłoszenie dokonane przez osobę spełniającą wszystkie warunki, o których mowa w § 2 Regulaminu oraz spełniające wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym paragrafie.

10.   Uczestnicy zamieszczający Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, zostaną wyłączeni z udziału w Konkursie.

11.   Zgłoszenia konkursowe będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Komisję zwaną dalej “Komisją” pod kątem zgodności z Regulaminem.

12.   W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed zakończeniem konkursu, tj. przed ostatnim dniem trwania konkursu, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

 

§ 4 Nagroda

 

1.       W Konkursie przewidziana została jedna nagroda.

2.       Nagrodę stanowi bateria umywalkowa Vitalle Tica by Hansgrohe o wartości 688,50 zł brutto.

3.       Organizator powoła Komisję, w skład której będzie wchodzić 4 przedstawicieli spośród pracowników Organizatora.

4.       Komisja ma za zadanie:

a) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b) Wyłonienie Laureata spośród wszystkich Uczestników,

c) Opublikowanie informacji o zwycięstwie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

 e) Nadzór nad procesem wydania nagrody,

 f) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji

5.       O wynikach Konkursu Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez wstawienie na Fanpage’u Organizatora Konkursu imienia i nazwiska na platformie Facebook.

6.       Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z udziałem w konkursie, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa profilu Facebook oraz na zasadach wskazanych w § 8.

7.       Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook w celu dopełnienia formalności wynikających z niniejszego Regulaminu. Laureat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi na wskazany przez niego adres e-mail danych, o których mowa w Kwestionariuszu osobowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, niezbędnych do przekazania nagrody oraz rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od poinformowania o przyznaniu nagrody: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr PESEL, dane właściwego urzędu skarbowego. Organizator zastrzega sobie prawo żądania przekazania przez Zwycięzcę dodatkowych informacji, jeżeli okażą się one niezbędne do wypełnienia zobowiązań podatkowych lub innych obowiązków wymaganych przepisami prawa.

8.       Nagroda niewydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

9.       Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: a) nie przekaże Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 8 powyżej, b) odmówi przyjęcia nagrody, c) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, d) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody e) w razie niemożności doręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

10.   Organizator Konkursu dokona wysyłki nagrody na adres Zwycięzcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzcy Konkursu potwierdzenia przekazania Organizatorowi kwoty wynikającej z ust. 8 powyżej.

11.   Nagroda w Konkursie nie może być przez Zwycięzcę zamieniona na inne nagrody bądź ekwiwalent finansowy, a także nie może być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

 

§ 5 Prawa autorskie

 

1.       Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa do dodanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu) zdjęcia, że zgłoszone zdjęcie nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niczyich praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich oraz że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego do Konkursu nie są obciążone prawem osób trzecich.

2.       Przystąpienie do Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi licencji do wykorzystywania zgłoszonej do Konkursu pracy na zasadach określonych poniżej.

3.       Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie, nieodwołalnej w terminie 5 lat od jej udzielenia, bez wynagrodzenia, licencji do wykorzystywania przez Organizatora prac zgłoszonych w Konkursie, na następujących polach eksploatacji:

a)       Reprodukcja zdjęć wszelkimi znanymi technikami;

b)      Publikacja zdjęć, w szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora;

c)       Dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji wszelkimi znanymi technikami, w tym uprawnienie do oznaczania zdjęć znakami towarowymi Organizatora;

d)      Wprowadzanie do obrotu ich oryginałów lub kopii;

e)      Publikowanie w dowolnym miejscu i czasie.

4.       Organizator upoważniony jest do udzielania dalszych sublicencji.

5.       Licencja obowiązuje na terytorium całego świata.

 

§ 6 Naruszenie Regulaminu

 

1.       Każde naruszenie Regulaminu może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.       Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3.       Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

 

§ 7 Reklamacje

 

1.       Bez ograniczeń uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu lub przesłana e-mailem na adres: sekretariat@sanpol.pl. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.

2.       Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch)tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji i nie później niż w terminie 2 tygodni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

3.       Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

4.       Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 8 Dane osobowe

 

1.       Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Organizator.

2.       W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z:  Sanpol Sp. z o.o., Pokrzywno 8, 61-315 Poznań.

3.       W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e - mail: rodo@sanpol.pl.

4.       Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Laureacie Konkursu oraz jego pracy przez Organizatora, w związku z działalnością prowadzoną przez Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

5.       Dane osobowe laureata konkursu oraz osób odbierających nagrodę mogą być przekazane producentom produktów oraz firmom transportowym w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

6.       Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

a)       umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

b)      umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

c)       opublikowanie informacji o zwycięzcach,

d)      archiwizację dokumentów.

7.       Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także praw od ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c)       ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu.

9.       Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

§ 9 Odpowiedzialność

 

1.       Organizator nie odpowiada za zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3.       Materiały reklamowo - promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

 

§ 10 Inne postanowienia

 

1.       Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.       Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

 

 

 

Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy w celu rozliczenia PIT od nagrody

1.Imię/Imiona:.........................................

2.Nazwisko:.............................................

3.PESEL:................................................

4.Adres zamieszkania:...........................

5.Dane Urzędu Skarbowego:.........................................