Kontakt
08/12/2023

Promocja Ariston

Promocja dla klientów B2B

Karty Orlen, ogrodniczki Strauss i zaciskarki Romax

czekają!

Czas trwania:
od 01.03.2023
do 31.03.2023

Warunki:

Promocja dotyczy pomp ciepła do centralnego ogrzewania marki Ariston. Rób zakupy w czasie trwania akcji i ciesz się nagrodą.

Nagroda:

Do zdobycia jest jedna z trzech nagród:

 • Kup jedną pompę i otrzymaj kartę podarunkową Orlen o wartości 250 zł.
 • Kup trzy pompy i ciesz się ogrodniczkami marki Strauss o wartości 500 zł.
 • Kup pięć pomp i zacznij używać zaciskarki Romax Compact TT.

 • Wszystkie nagrody wydawane są za 1 zł netto.

  Wybrane produkty promocyjne

  Regulamin

  PROMOCJA MARKI ARISTON

  I1, I2, I3


  I . Warunki promocji

  1.       Organizatorem promocji z Ariston jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

  2.      Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol z branży instalacyjnej (zwanych dalej Klient).

  3.      Za klientów z branży instalacyjnej uważa się:

  • Firmy instalacyjne
  • Serwisantów
  • Firmy budowlane

  3.       Promocja polega na premiowaniu zakupu pomp ciepła do centralnego ogrzewania marki Ariston dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

  4.       Tytułem premii Klient może nabyć jedną z trzech nagród:

  4.1.    Karta upominkowa Orlen o wartości 250 zł

  4.2.    Ogrodniczki marki Strauss o wartości 500 zł

  4.3.    Zaciskarka Rothenberger Romax Compact TT

  5.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.:

  5.1.    Przy zakupie jednej pompy ciepła w czasie trwania akcji, klient nabywa kartę podarunkową Orlen o  wartości 250 zł za 1 zł netto.

  5.2.    Przy zakupie trzech pomp ciepła w czasie trwania akcji, klient nabywa ogrodniczki marki Strauss za 1 zł netto.

  5.3.    Przy zakupie pięciu pomp ciepła w czasie trwania akcji, klient nabywa zaciskarkę Rothenberger ROmax Compact TT za 1 zł netto.

  6.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

  7.       Promocja jest ważna w terminie od 01.03.2023 do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

  8.       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

  9.       Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

  10.   Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

  11.   Akcja będzie rozliczona do dwóch tygodni po jej zakończeniu.

  12.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

  13.   Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

   

  II. Postanowienia dodatkowe

  1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.

  2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

  3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

  4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

  5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

  6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

  7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

   

  III. Postanowienia końcowe

  1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

  2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

  3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

  4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

  5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                      i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                    ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

  6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

  8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).