Kontakt
03/10/2023

Promocja Ariston

Promocja Ariston
Promocja dla klientów B2B

Skaluj swoje korzyści:

im większy zakup tym lepsze nagrody!

Czas trwania:
od 15.06.2023
do 31.08.2023

Warunki:

Promocja dotyczy pomp ciepła do centralnego ogrzewania marki Ariston. Rób zakupy w czasie trwania akcji i ciesz się nagrodą.

Nagroda:

Do zdobycia jest jedna z wielu nagród:

  1. Kup jedną pompę i otrzymaj kartę podarunkową Orlen o wartości 250 zł.
  2. Kup trzy pompy i ciesz się poziomicą laserową BOSCH.
  3. Kup pięć pomp i zacznij używać jednego z wybranych narzędzi: wiertnicy Rodiadrill, pompy płuczącej Romatic lub zamrażarki Rofrost Turbo Wszystkie nagrody wydawane są za 1 zł netto.

Wybrane produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI ARISTON

I1, I2, I3


I . Warunki promocji

1.       Organizatorem promocji z Ariston jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.       Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol z branży instalacyjnej(zwanych dalej Klient).

3.       Za klientów z branży instalacyjnej uważa się:

3.1.    Firmy instalacyjne

3.2.    Serwisantów

3.3.    Firmy budowlane

4.       Promocja polega na premiowaniu zakupu pomp ciepła do centralnego ogrzewania marki Ariston dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 15.06.2023 do 31.08.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

5.       Tytułem premii Klient może nabyć jedną z nagród:

5.1.    Karta upominkowa Orlen o wartości 250 zł

5.2.    Poziomica laserowa Bosch

5.3.    wiertnica Rodiadrill

5.4.    pompa płucząca Romatic

5.5.    zamrażarka Rofrost Turbo

6.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.:

6.1.    Przy zakupie jednej pompy ciepła w czasie trwania akcji, klient nabywa kartę podarunkową Orlen o  wartości 250 zł za 1 zł netto.

6.2.    Przy zakupie trzech pomp ciepła w czasie trwania akcji, klient nabywa poziomicę laserową Bosch za 1 zł netto.

6.3.    Przy zakupie pięciu pomp ciepła w czasie trwania akcji, klient nabywa jedną z wybranych przez niego nagród: wiertnicę Rodiadrill, pompę płuczącą Romatic lub zamrażarkę Rofrost Turbo za 1 zł netto.

7.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

8.       Promocja jest ważna w terminie od 15.06.2023 do 31.08.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

9.       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

10.   Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

11.   Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

12.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

13.   Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

 

II. Postanowienia dodatkowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

 

III. Postanowienia końcowe

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                    i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                  ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).