Kontakt

ZASADY PROMOCJI

Czas trwania promocji: Promocja trwa od 10.10 do 30.11.2022r.

Warunki: Promocja dotyczy produktów marki Bisan. Rób zakupy w czasie trwania akcji i zdobądź nagrody.

Nagroda: Za zakup produktów Bisan w czasie trwania akcji na kwotę 500 zł netto zdobędziesz klucz Rothenberger New Rogrip F 10'' 2K za 1 zł.

Ograniczenia: Jeden klient może zdobyć maksymalnie dwie nagrody. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

SPRAWDŹ PRODUKTY PROMOCYJNE


REGULAMIN

PROMOCJA MARKI BISAN

I1, I2, I3

 

I . Warunki promocji
 

1.       Organizatorem promocji z BISAN jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.       Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol (zwanych dalej Klient).

3.       Promocja polega na premiowaniu zakupu produktów marki Bisan dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 10.10.2022 do 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.

4.       Tytułem premii Klient może nabyć klucz Rothenberger New Rogrip F10”2K za 1 zł netto.

5.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za zakup produktów marki Bisan na kwotę co najmniej 500 zł netto,

Klient otrzymuje klucz Rothenberger.

6.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

7.       Promocja jest ważna w terminie od 10.10.2022 do 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.

8.       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

9.       Jeden klient może otrzymać maksymalnie dwie nagrody.

10.   Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

11.   Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu.

12.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

13.   Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

  

II.  Postanowienia dodatkowe
 

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Sprzedaży Sanpol we Wrocławiu.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

 

III.  Postanowienia końcowe
 

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).