Kontakt

ZASADY PROMOCJI

Czas trwania promocji: od 03.10 do 30.11.2022r.

Warunki: Promocja dotyczy całego asortymentu marek Geberit i Koło . Rób zakupy w czasie trwania akcji i walcz o nagrodę. Dodatkowo premiujemy zakup odpływów liniowych z serii CleanLine. 

Nagroda: Za zajęcie miejsca w przedziale 1-4 otrzymasz konsolę Nintendo Switch. Za zajęcie miejsca w przedziale 5-50 otrzymasz zestaw Lego o wartości 200 zł. Za zakup odpływów liniowych z serii CleanLine otrzymasz dodatkowo szlafrok. 

Ograniczenia: Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę z rankingu oraz jeden szlafrok. Aby móc walczyć o nagrodę, należy wykonać obrót min. 2500 zł na produktach marki Geberit lub Koło. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

SPRAWDŹ PRODUKTY PROMOCYJNE


REGULAMIN

PROMOCJA MARKI GEBERIT
H1, H2


I . Warunki promocji
1. Organizatorem promocji z GEBERIT jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744,
REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.
2. Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol (zwanych dalej Klient).
3. Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów marki GEBERIT oraz KOŁO dokonywanych w firmie Sanpol
w okresie od 03.10.2022 do 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.
4. Tytułem premii Klient może nabyć:
4.1. Za zajęcie miejsca w przedziale 1-4 konsolę Nintendo Switch za 1zł netto.
4.2. Za zajęcie miejsca w przedziale 5-50 zestaw Lego o wartości 200 zł za 1 zł netto.
4.3. Za zakup odpływu liniowego z serii CleanLine szlafrok za 1 zł netto.
5. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4:
5.1. Przy zakupie produktów marki GEBERIT lub KOŁO na kwotę co najmniej 2500 zł netto, Klient wlicza się do
rankingu na podstawie obrotu za zakup towarów. Nagradzanych jest 50 klientów zgodnie z rankingiem.
5.2. Przy zakupie odpływu liniowego z serii CleanLine, Klient otrzymuje szlafrok.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
7. Promocja jest ważna w terminie od 03.10.2022 do 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę z pkt. 4.1. oraz 4.2. i jedną nagrodę z pkt. 4.3
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
11. Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu.
12. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie
sprzedaży Organizatora.
13. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.
II. Postanowienia dodatkowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Sprzedaży Sanpol we Wrocławiu.
2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej
informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego
wykładnię do Sanpol.
5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.
III. Postanowienia końcowe
1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora( art. 6 pkt 1 f).
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu
przedawnienia możliwych roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
i. pracownicy i współpracownicy Administratora
ii. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne,
marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych
osobowych,
6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym
w ust. 3.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).