Kontakt

Promocja Grohe

Promocja Grohe
Promocja dla klientów B2B

Kupuj Grohe

i ciesz się wspólnymi chwilami

Czas trwania:
od 20.02.2023
do 31.03.2023

Warunki:

Promocja dotyczy produktów marki Grohe. Rób zakupy w czasie trwania akcji na kwotę
10 000 zł i ciesz się nagrodą.

Nagroda:

Do zdobycia jest "Pakiet Niezapomniany Weekend we Dwoje" o wartości 750 zł już za 1 zł netto! Wybierz jedną z dwudziestu dostępnych atrakcji.

Wybrane produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI GROHE

H1, H2
I . Warunki promocji

1.       Organizatorem promocji z Grohe jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.      Promocja jest skierowana do firm handlowych (zwanych dalej Klient).

3.      Za firmy handlowe uważa się:

  •       Sklepy/salony łazienkowe
  •       Sklepy instalacyjno-sanitarne

3.       Promocja polega na premiowaniu zakupu produktów marki Grohe dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 20.02.2023 do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

4.       Tytułem premii Klient może nabyć „Pakiet Niezapomniany Weekend we Dwoje” o wartości 750 zł za 1 zł netto.

5.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 1.:przy zakupie produktów marki Grohe w czasie trwania promocji na kwotę 10 000 zł, klient otrzymuje kartę podarunkową za 1 zł netto.

6.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

7.       Promocja jest ważna w terminie od 20.02.2023 do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

8.       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

9.       Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

10.   Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

11.   Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

12.   Akcja będzie rozliczona do dwóch tygodni po jej zakończeniu.

13.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

14.   Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

 

II. Postanowienia dodatkowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpol.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

 

III. Postanowienia końcowe

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                    i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                  ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).