Kontakt
30/11/2023

Promocja Grohe

Promocja Grohe
Promocja dla klientów B2B

Uzupełnij swoją skrzynkę narzędziową z Grohe!

Czas trwania:
od 03.04.2023
do 31.05.2023

Warunki:

Promocja dotyczy wybranych produktów marki Grohe. Zrób zakupy stelaży Rapid SL 5 w 1
i baterii z kolekcji BauLoop bądź Bauedge na kwotę 2000 zł i ciesz się nagrodami za 1zł netto.

Nagroda:

Do zdobycia przydatne narzędzia! Walcz o poziomicę Milwaukee i klucz nasadowy Grohe do baterii. Aby otrzymać nagrodę, należy zakupić stelaż i baterię.

Wybrane produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI GROHE

I1, I2, I3


I . Warunki promocji

1.       Organizatorem promocji z GROHE  jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.      Promocja jest skierowana do firm handlowych (zwanych dalej Klient).

3.      Za firmy handlowe uważa się:

  •       Sklepy/salony łazienkowe
  •       Sklepy instalacyjno-sanitarne

4.       Promocja polega na premiowaniu zakupu wybranych produktów marki Grohe dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 03.04.2023 do 31.05.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

5.       Tytułem premii Klient może nabyć poziomicę Milwuakee i klucz nasadowy do baterii Grohe za 1 zł netto.

6.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: przy zakupie stelaży Rapid SL 5 w 1 oraz baterii z kolekcji Bauedge bądź BauLoop na kwotę 2000 zł, Klient otrzyma poziomicę oraz klucz za 1 zł netto.

7.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

8.       Promocja jest ważna w terminie od 03.04.2023 do 31.05.2023 lub do wyczerpania zapasu nagród.

9.       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

10.       Jeden klient może otrzymać maksymalnie dwie nagrody.

11.   Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

12.   Akcja będzie rozliczona do dwóch tygodni po jej zakończeniu.

13.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

14.   Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

 

II. Postanowienia dodatkowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

 

III. Postanowienia końcowe

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                    i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                  ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).