Kontakt
03/10/2023

ZASADY PROMOCJI

Czas trwania promocji: od 14.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.

Warunki: promocja dotyczy grzejników płytowych marki Kermi. Rób zakupy w czasie trwania akcji i zdobądź nagrody.

Nagroda: do zdobycia jest wiertło Hilti ø 18 gratis. Aby otrzymać nagrodę należy zakupić grzejniki płytowe na kwotę 3000 zł netto.

Ograniczenia: z promocji wyłączona jest sprzedaż ekspozycyjna.

SPRAWDŹ PRODUKTY PROMOCYJNE


REGULAMIN

PROMOCJA MARKI KERMI
Region: I1, I2, I3


I . Warunki promocji
1. Organizatorem promocji z KERMI jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod:61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON:630175476, zwana dalej Sanpol.
2. Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol (zwanych dalej Klient).
3. Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów marki KERMI dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 14.11.2022 do 31.12.2022 lub wyczerpania zapasu nagród.
4. Tytułem premii Klient może nabyć wiertło Hilti ø18 gratis.
5. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4: przy zakupie grzejników panelowych marki Kermi na kwotę 3000 zł netto, Klient otrzymuje wiertło Hilti ø18.
6. Wartość zakupów sumuje się w czasie trwania promocji.
7. Promocja nie dotyczy sprzedaży ekspozycyjnej.
8. Klient może otrzymać maksymalnie dwie nagrody.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
11. Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu.
12. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.
13. Promocja jest ważna w terminie od 14.11.2022 do 31.12.2022 lub wyczerpania zapasu nagród.


II. Postanowienia dodatkowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurach sprzedaży Sanpol oraz na stroniewww.sanpolprofi.pl w zakładce Akcje promocyjne.
2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.
5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.


III. Postanowienia końcowe
1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, na co jest jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora( art. 6 pkt 1 f).
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
i. pracownicy i współpracownicy Administratora
ii. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne,
marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych
osobowych,
6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym
w ust. 3.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).