Kontakt
30/09/2023

ZASADY PROMOCJI

Czas trwania promocji: Od 2.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.

Jakie warunki muszę spełnić?: Promocja dotyczy produktów marki Roca. Rób zakupy w czasie trwania akcji i zdobądź nagrody.

Nagroda: 80 klientów z najwyższym obrotem na produktach marki Roca otrzyma kartę podarunkową Douglas o wartości 250 zł za 1 zł!

Ograniczenia: Jeden klient może zdobyć maksymalnie jedną nagrodę. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna.

SPRAWDŹ PRODUKTY PROMOCYJNE


REGULAMIN

PROMOCJA MARKI ROCA
H1, H2

I. Warunki promocji


1. Organizatorem promocji z ROCA jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod:61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON:630175476, zwana dalej Sanpol.
2. Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol (zwanych dalej Klient).
3. Promocja polega na premiowaniu zakupu produktów marki Roca dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 02.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.
4. Tytułem premii Klient może nabyć kartę podarunkową Douglas o wartości 250 zł za 1 zł netto.
5. Nagrodzonych zostaje 80 klientów zgodnie z rankingiem według wielkości obrotu.
6. Aby zostać uwzględnionym w rankingu, należy wykonać obrót o wielkości min. 15 000 zł.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
8. Promocja jest ważna w terminie od 02.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
10. Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
11. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna.
12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
13. Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu.
14. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemiesprzedaży Organizatora.
15. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.


II. Postanowienia dodatkowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Sprzedaży Sanpol we Wrocławiu.
2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.
5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.


III. Postanowienia końcowe
1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora( art. 6 pkt 1 f).
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
i. pracownicy i współpracownicy Administratora
ii. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne,
marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych
osobowych,
6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).