Kontakt
01/12/2023

ZASADY PROMOCJI

Czas trwania promocji: od 10.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.

Jakie warunki muszę spełnić?: Promocja dotyczy wybranych produktów marki Skalar. Rób zakupy w czasie trwania akcji i zdobądź nagrody. Liczą się produkty z kategorii: rura, złączka do rozdzielacza, kształtki LBP, rozdzielacze z rotametrami, łuki prowadzące.

Jaka nagrodę mogę wygrać?: Do zdobycia jest polar za 1 zł netto. Aby otrzymać nagrodę należy zakupić co najmniej jeden produkt z każdej grupy.

Ograniczenia: Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

POZNAJ KATEGORIE OBJĘTE PROMOCJĄ

RURY


KSZTAŁTKI


ROZDZIELACZE

ŁUK PROWADZĄCY I ZŁĄCZKA DO ROZDZIELACZA


REGULAMIN

PROMOCJA MARKI SKALAR
I1, I2, I3


I . Warunki promocji
1. Organizatorem promocji z SKALAR jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.
2. Promocja jest skierowana do hurtowych klientów Sanpol (zwanych dalej Klient).
3. Promocja polega na premiowaniu zakupu produktów marki Skalar dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 10.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.
4. Tytułem premii Klient może nabyć polar za 1 zł netto.
5. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 1.:
5.1. Przy zakupie produktów z kategorii: łuki prowadzące, rury, złączki LBP, złączka do rozdzielacza, rozdzielacze z rotametrami. Aby otrzymać nagrodę należy zakupić co najmniej jeden produkt z każdej z wymienionych grup.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
7. Promocja jest ważna w terminie od 10.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania zapasu nagród.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Jeden klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
10. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
12. Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu.
13. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemiesprzedaży Organizatora.
14. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.


II. Postanowienia dodatkowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Sprzedaży Sanpol we Wrocławiu.
2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.
5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.


III. Postanowienia końcowe
1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:
i. pracownicy i współpracownicy Administratora
ii. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).