Kontakt

Promocja Skalar

Promocja dla klientów B2B

Kupuj zawory do rozdzielaczy Skalar i odbierz koszulkę gratis.

Czas trwania:
od 16.04.2024
do 30.06.2024

Warunki:

Promocja dotyczy rozdzielaczy marki Skalar. Kupuj je w czasie trwania promocji i ciesz się nagrodą!

Nagroda:

Kupuj zawory do rozdzielaczy Skalar i odbierz koszulkę gratis.

Produkty promocyjne

Regulamin

I . Warunki promocji

 1. Organizatorem promocji SKALAR  jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol. 
 2. Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol  z branży instalacyjnej (zwanych dalej Klient).
 3. Klientem hurtowym z branży instalacyjnej są: 
  Firmy instalacyjne i budowlane 
  Sklepy instalacyjno-sanitarne
 4. Promocja polega na premiowaniu zakupów marki SKALAR dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 15. 04.2024 do 30.06.2024.
 5. Tytułem premii Klient może otrzymać koszulkę gratis.
 6. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 5.: za zakup zaworów Skalar do rozdzielaczy (https://sanpol.pl/search/result/?q=IP-SKA-RZKT), Klient otrzymuje koszulkę gratis.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
 8. Jeden Klient może otrzymać maksymalnie 5 nagród.
 9. Promocja jest ważna w terminie od 15.04.2024 do 30.06.2024.
 10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 11. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.
 12. Akcja będzie rozliczana na bieżąco w punkcie sprzedaży Sanpol Gliwice.
 13. Liczba nagród jest ograniczona.
 14. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol. 
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol. 

III. Postanowienia końcowe 

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.  
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol  
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f). 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, 
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3. 
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).