Kontakt

REGULAMIN SERWISU E-COMMERCE – SANPOL

 1. System zamówień towarów na witrynie www.sanpol.pl oraz www.sanpol.pl firmy SANPOL skierowany jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży objętej ofertą handlową firmy Sanpol.

 2. Regulamin E-COMMERCE określa zasady zamawiania towarów w firmie SANPOL Sp. z o.o. za pośrednictwem Internetu w serwisie dostępnym pod adresem www.sanpol.pl oraz www.sanpol.pl

 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. SPRZEDAWCA – należy przez to rozumieć SANPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na ul. Pokrzywno 8.

  2. KONTRAHENT - należy przez to rozumieć podmiot, prowadzący działalność gospodarczą wskazaną w pkt. 1 regulaminu, który został zarejestrowany w systemie E-COMMERCE i uzyskał możliwość zamawiania towarów poprzez Internet.

  3. E-COMMERCE - należy przez to rozumieć system zamawiania towarów za pośrednictwem Internetu dostępny pod adresem www.sanpol.pl oraz www.sanpol.pl

  4. UŻYTKOWNIK WIODĄCY (osoba upoważniona do zarządzania kontem kontrahenta) - należy przez to rozumieć osobę, która w imieniu KONTRAHENTA posiada pełny dostęp do systemu E-COMMERCE.

  5. UŻYTKOWNIK – należy przez to rozumieć osobę, która po wskazaniu i nadaniu jej uprawnień przez UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO będzie posiadała ograniczony dostęp do systemu E-COMMERCE.

  6. DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do systemu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp indywidualny, umożliwiający przeglądanie oferty SPRZEDAWCY oraz składania zamówień u SPRZEDAWCY w imieniu KONTRAHENTA. Dostęp może być pełny lub ograniczony.

 4. Dostęp pełny pozwala UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU na: złożenie wniosku o rejestrację w systemie E-COMMERCE oraz programach zawiązanych z platformą, składanie zamówień i ich zmianę lub akceptację, dodawanie i usuwanie użytkowników oraz nadawanie im uprawnień, dodawanie i usuwanie osób uprawnionych do odbioru towaru, dostęp do panelu KONTRAHENTA (zakres: limit kredytowy i jego wykorzystanie, kwota przeterminowanych należności, historia zamówień, faktury, zamówienia, oferty, zgłoszenia reklamacyjne).

  Dostęp ograniczony pozwala UŻYTKOWNIKOWI na składanie zamówień, ich zmianę lub akceptację, dostęp do panelu kontrahenta (zakres: historia zamówień, faktury, zamówienia, oferty, zgłoszenia reklamacyjne)

  1. HANDLOWIEC – osoba, która w imieniu SPRZEDAWCY odpowiedzialna jest za bezpośredni kontakt z KONTRAHENTEM.

 5. Warunkiem przyznania DOSTĘPU DO SYSTEMU jest:

  1. działalność KONTRAHENTA odpowiadająca zapisom w pkt.1

  2. założenie wniosku o rejestrację na stronie www.sanpol.pl przez osobę uprawnioną do rejestracji lub osobę należycie upoważnioną

  3. przekazanie do SPRZEDAWCY aktualnych danych rejestrowych KONTRAHENTA: odpisu z KRS lub zaświadczenia z CEIDG, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP lub REGON, w postaci plików załączonych do wniosku o rejestrację lub w formie wydruku u HANDLOWCA lub w biurze obsługi KONTRAHENTA

  4. zamieszczenie we wniosku o rejestrację danych UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO (osoby upoważnionej do zarządzania kontem klienta, który będzie uprawniony do wykorzystywania DOSTĘPU DO SYSTEMU)

  5. akceptacja Regulaminu serwisu E- COMMERCE

 6. KONTRAHENT ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI i UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU.

 7. Użytkownik ma przyznawany dostęp tylko do wybranego przez siebie oddziału SPRZEDAWCY. Zmiana oddziału wymaga bezpośredniego kontaktu z administratorem pod adresem: [email protected]

 8. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia DOSTEPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

 9. UŻYTKOWNIK WIODĄCY oraz UŻYTKOWNIK są traktowani jako osoba upoważniona do działania w imieniu KONTRAHENTA w zakresie, w jakim mają dostęp do Systemu.

 10. KONTRAHENT ponosi pełną odpowiedzialność za działania UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO i UŻYTKOWNIKA. Dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania SPRZEDAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do systemu E-COMMERCE UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU. Wobec SPRZEDAWCY cofnięcie lub ograniczenie dostępu UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU zgłoszone przez KONTRAHENTA jest skuteczne od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ zgłoszenia, cofnięcia lub ograniczenia dostępu pocztą elektroniczną; [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 11. Przyznanie prawa DOSTEPU DO SYSTEMU jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej SPRZEDAWCY drogą elektroniczną. UŻYTKOWNIK WIODĄCY może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej, informując o tym fakcie HANDLOWCA lub administratora systemu E-COMMERCE.

 12. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą elektroniczną w systemie E-COMMERCE nie wymagają potwierdzenia przez KONTRAHENTA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. SPRZEDAWCA potwierdza warunki zamówienia, wskazując przewidywany termin jego realizacji. SPRZEDAWCA ma prawo odmowy realizacji zamówienia z jednoczesnym podaniem przyczyny odmowy. SPRZEDAWCA dokonuje akceptacji złożonego zamówienia po weryfikacji dostępnego kredytu kupieckiego KONTRAHENTA oraz sprawdzeniu stanu jego należności wobec SPRZEDAWCY. W przypadku jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane zgodnie z życzeniem KONTRAHENTA, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KONTRAHENTEM w celu poinformowania go o zmianach w treści złożonego przez niego zamówienia.

 13. Każdorazowy czas realizacji zamówienia jest wskazany i na bieżąco aktualizowany w systemie.

 14. Realizacja zamówienia towarów, które w rozumieniu SPRZEDAWCY są towarami nietypowymi może nastąpić po wpłacie przez KONTRAHENTA wymaganej przez SPRZEDAWCĘ zaliczki. O potrzebie wpłaty zaliczki KONTRAHENT zostanie poinformowany przez SPRZEDAWCĘ.

 15. Przedstawione w systemie E-COMMERCE dane produktów maja charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowych danych na temat realizacji zamówienia udziela HANDLOWIEC.

 16. Podczas rejestracji zamówienia KONTRAHENT określa sposób odbioru towaru, może wybrać: odbiór własny lub dostawa SANPOL. Dostawa realizowana przez SPRZEDAWCĘ wymaga precyzyjnego określenia w zamówieniu adresu dostawy.

 17. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia towaru na własny koszt. W takiej sytuacji SPRZEDAWCA przedstawi KONTRAHENTOWI koszt realizacji dostawy, którym po zaakceptowaniu przez KONTRAHENTA zostanie on obciążony.

 18. Dostawa towaru zamówionego w systemie E-COMMERCE realizowana jest wyłącznie do punktu odbioru wskazanego przez KONTRAHENTA.

 19. SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań, aby zamówienia, które zostały złożone w systemie E-COMMERCE zostały dostarczone do KONTRAHENTA w najbliższym możliwym terminie wynikającym z harmonogramu dostaw SPRZEDAWCY.

 20. Dostawy towarów znajdujących się na zamówieniu realizowane są w zależności od aktualnego stanu magazynu w momencie składania zamówienia. W przypadku odmowy odbioru towaru przez KONTRAHENTA lub osobę przez niego wskazaną, SPRZEDAWCA może obciążyć KONTRAHENTA kosztami transportu.

 21. Faktura wystawiana jest przez SPRZEDAWCĘ wyłącznie dla KONTRAHENTA, który dokonał zakupu za pośrednictwem systemu E-COMMERCE. SPRZEDAWCA nie wystawia faktury na inna firmę niż ta, której dane zgodne są z danymi KONTRAHENTA.

 22. Faktura dostarczana jest droga elektroniczną lub wysyłana jest do KONTRAHENTA za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 23. W przypadku nieotrzymania faktury zakupu w ciągu 7 dni od daty dostawy, KONTRAHENT zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SPRZEDAWCE o tym fakcie. W takim przypadku SPRZEDAWCA wystawi duplikat faktury i przekaże ją KONTRAHENTOWI.

 24. Nieotrzymanie faktury zakupu lub opóźnienie jej otrzymania nie zwalnia KONTRAHENTA z obowiązku zapłaty za dostarczony towar oraz nie ma wpływu na przedłużenie terminu płatności.

 25. Korzystający z systemu E-COMMERCE zobowiązani są do dochowania wszelkiej staranności w wyborze elementów do zamówienia w celu uniknięcia niezgodności z oczekiwaniami. Jeżeli w systemie E-COMMERCE nie ma wystarczającego opisu, to UŻYTKOWNIK zobowiązany jest zweryfikować dane techniczne przed złożeniem zamówienia bezpośrednio na stronie WWW producenta lub u SPRZEDAWCY.

 26. Dane o cenach produktów oferowanych przez SPRZEDAWCE w systemie E-COMMERCE oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przekazane są KONTRAHENTOWI wyłącznie dla celów związanych z zakupem od SPRZEDAWCY oferowanych przez niego produktów.

 27. KONTRAHENT oraz żaden z jego UŻYTKOWNIKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż te związane z zakupem towarów od SPRZEDAWCY. W wypadku naruszenia powyższego zakazu SPRZEDAWCA może cofnąć KONTRAHENTOWI prawo dostępu do systemu E-COMMERCE.

 28. KONTRAHENTOWI zabrania się odstępowania uzyskanego od SPRZEDAWCY DOSTĘPU DO SYSTEMU E-COMMERCE osobom trzecim.

 29. W sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu E-COMMERCE, KONTRAHENT kontaktuje się ze SPRZEDAWCĄ drogą elektroniczną: [email protected]

 30. W sprawach dotyczących realizacji zamówienia złożonego przez KONTRAHENTA, KONTRAHENT kontaktuje się z HANDLOWCEM lub oddziałem SPRZEDAWCY, w którym złożył zamówienie.

 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie postanowienia KODEKSU CYWILNEGO.

 32. Do korzystania z systemu niezbędna jest przeglądarka internetowa w wersji jak poniżej:

 • Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Microsoft Edge, wersja najnowsza lub najnowsza –1

 • Firefox wersja najnowsza lub najnowsza –1 (każdy system operacyjny)

 • Chrome wersja najnowsza lub najnowsza –1 (każdy system operacyjny)

 • Safari wersja najnowsza lub najnowsza –1 (Mac OS)

 • Safari Mobile dla iPad 2, iPad Mini, iPad z wyświetlaczem Retina (iOS 7 lub nowszy)

 • Safari Mobile dla iPhone 4 lub nowszego; iOS 7 lub nowszy

 • Chrome dla Mobile wersja najnowsza lub najnowsza –1 (Android 4 lub nowszy)

gdzie „najnowsza –1” oznacza dużą wersję wydaną wcześniej w stosunku do aktualnej

REGULAMIN SERWISU E-COMMERCE – SANPOL oraz świadczenia usług drogą  elektroniczną obowiązujący od 06.11.2023 r

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży towarów oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Sprzedawcę  za pośrednictwem serwisu e-commerce - sanpol.pl oraz sanpol.pl na rzecz Kontrahentów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. System zamówień towarów na stronie sanpol.pl oraz sanpol.pl firmy SANPOL skierowany jest w szczególności  do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branżach tożsamych z przedmiotem działalności Sanpol Sp. z o.o.
 3. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który począwszy od tej daty zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD), jest on traktowany jak Konsument, wobec czego  postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy( Przedsiębiorca na prawach konsumenta).

II. DEFINICJE

 1. SPRZEDAWCA – należy przez to rozumieć Sanpol Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-315, ul. Pokrzywno 8, NIP: 782-00-69-744, Regon: 630175476, BDO:000049283 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe- Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110970, o kapitale zakładowym -  401850 PLN, e-mail [email protected], telefon 61 87 46 800.
 2. KONTRAHENT - należy przez to rozumieć podmiot, wskazany w  Pkt I.2 Regulaminu, który został zarejestrowany w systemie E-COMMERCE i uzyskał możliwość zamawiania towarów poprzez Internet.
 3. E-COMMERCE - należy przez to rozumieć system zamawiania towarów za pośrednictwem Internetu dostępny pod adresem www.sanpol.pl oraz www.sanpol.pl
 4. UŻYTKOWNIK WIODĄCY (osoba upoważniona do zarządzania kontem Kontrahenta) - należy przez to rozumieć osobę, która w imieniu KONTRAHENTA posiada dostęp rozszerzony do systemu E-COMMERCE.
 5. UŻYTKOWNIK – należy przez to rozumieć osobę, która po wskazaniu i nadaniu jej uprawnień przez UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO będzie posiadała dostęp podstawowy do systemu E-COMMERCE.
 6. DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do systemu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp indywidualny, umożliwiający przeglądanie oferty SPRZEDAWCY oraz składania zamówień u SPRZEDAWCY w imieniu KONTRAHENTA. Dostęp może być podstawowy lub rozszerzony

  A. Dostęp podstawowy pozwala UŻYTKOWNIKOWI na składanie zamówień, ich zmianę lub akceptację, dostęp do panelu kontrahenta (zakres: historia zamówień, faktury, zamówienia, oferty, zgłoszenia reklamacyjne), dokonywanie zapłaty, dodawanie i usuwanie osób uprawnionych do odbioru towaru,

  B. Dostęp rozszerzony pozwala UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU na: złożenie wniosku o rejestrację w systemie E-COMMERCE oraz programach zawiązanych z platformą, składanie zamówień i ich zmianę lub akceptację, dodawanie i usuwanie użytkowników oraz nadawanie im uprawnień, dodawanie i usuwanie osób uprawnionych do odbioru towaru, dostęp do panelu KONTRAHENTA (zakres: limit kredytowy i jego wykorzystanie, kwota przeterminowanych należności, historia zamówień, faktury, zamówienia, oferty, zgłoszenia reklamacyjne), dokonywanie zapłaty .

III. REJESTRACJA i DOSTĘP

 1. W celu dokonania rejestracji w serwisie e-commerce  należy:
  a)      wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie sanpol.pl poprzez podanie wymaganych danych:   adresu e-mail oraz hasła., zamieszczenie we wniosku o rejestrację danych UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO (osoby upoważnionej do zarządzania kontem Kontrahenta, który będzie uprawniony do wykorzystywania DOSTĘPU DO SYSTEMU),
  b)     zaakceptować niniejszy Regulamin,
  c)      zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności lub obowiązek informacyjny.
 2. Na  adres e-mail  Kontrahenta  umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji, oraz  konieczność ustalenia hasła Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Kontrahentem , a Sanpol Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Sanpol Sp. z o.o.., na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Kontrahentem  na korzystanie z serwisu e-commerce następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w serwisie e-commerce, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu e-commerce oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kontrahenta.
 4. KONTRAHENT ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI i UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU.
 5. Użytkownik ma przyznawany dostęp tylko do wybranego przez siebie oddziału SPRZEDAWCY. Zmiana oddziału wymaga bezpośredniego kontaktu z administratorem pod adresem: [email protected]
 6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia DOSTEPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.
 7. SPRZEDAWCA ma prawo do pozbawienia dostępu do Systemu w przypadku:
  o   niezgodności danych KONTRAHENTA, UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO LUB UŻYTKOWNIKA z rzeczywistym stanem prawnym,
  o   naruszenia przez KONTRAHENTA, UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO LUB UŻYTKOWNIKA postanowień niniejszego Regulaminu
  o   zaistnienia innych przyczyn uzasadniających pozbawienie dostępu do systemu z uwagi na uzasadniony interes Sanpol Sp. z o.o.
 8. UŻYTKOWNIK WIODĄCY oraz UŻYTKOWNIK są traktowani jako osoba upoważniona do działania w imieniu KONTRAHENTA w zakresie, w jakim mają dostęp do Systemu.
 9. KONTRAHENT ponosi pełną odpowiedzialność za działania UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO i UŻYTKOWNIKA. Dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania SPRZEDAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do systemu E-COMMERCE UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU. Wobec SPRZEDAWCY cofnięcie lub ograniczenie dostępu UŻYTKOWNIKOWI WIODĄCEMU zgłoszone przez KONTRAHENTA jest skuteczne od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ zgłoszenia, cofnięcia lub ograniczenia dostępu pocztą elektroniczną; [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 10. Złożenie wniosku o rejestracje w celu otrzymania DOSTEPU DO SYSTEMU jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej SPRZEDAWCY drogą elektroniczną.
 11. KONTRAHENTOWI zabrania się odstępowania uzyskanego od SPRZEDAWCY DOSTĘPU DO SYSTEMU E-COMMERCE osobom trzecim.
 12. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  KONTRAHENTEM, a Sanpol Sp., z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez SANPOL Sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.
 13. SANPOL Sp. z o.o. świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
  a.      przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Kontrahenta, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,
  b.      bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia,
  c.      reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
  W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kontrahenta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub zaistnienia okoliczności o których mowa w ust, 7 powyżej, Sanpol Sp. z o.o.. może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia  z zastrzeżeniem postanowień dziełu X.
 14. Kontrahent ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sanpol Sp. z o.o.. na świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez zgłoszenie żądanie usunięcie konta KONTRAHENTA na adres mailowy: [email protected] lub do Działu Handlowego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sanpol Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez KONTRAHENTA. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe KONTRAHENTA, UŻYTKOWNIKA WIODĄCEGO I UŻYTKOWANIKA są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli KONTRAHENT nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.

III. TOWARY

 1. Informacje znajdujące się w serwisie e-commerce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kontrahent składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sanpol.pl oraz sanpol.pl, składa ofertę kupna określonego  Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru..
 2. Niektóre towary posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji producenta każdego towaru widnieje w jego opisie na stronach serwisu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji producenta są określone w druku gwarancji ( karcie gwarancyjnej) wystawionej przez gwaranta. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do towarów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru lub braku zgodności Towaru z umową
 3. Korzystający z systemu E-COMMERCE zobowiązani są do dochowania wszelkiej staranności w wyborze elementów do zamówienia w celu uniknięcia niezgodności z oczekiwaniami. Jeżeli w systemie E-COMMERCE nie ma wystarczającego opisu, to UŻYTKOWNIK zobowiązany jest zweryfikować dane techniczne przed złożeniem zamówienia bezpośrednio na stronie WWW producenta lub u SPRZEDAWCY.
 4. Dane o cenach Towarów oferowanych przez SPRZEDAWCE w systemie E-COMMERCE oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przekazane są KONTRAHENTOWI wyłącznie dla celów związanych z zakupem od SPRZEDAWCY oferowanych przez niego Towarów.

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia składane są poprzez dodanie towarów do koszyka i dokonanie wyboru miejsca dostawy lub sposobu odbioru towaru, sposobu płatności oraz potwierdzenie jego złożenia.
 2. Strony ustalają, że zamówienia składane drogą elektroniczną w systemie E-COMMERCE nie wymagają potwierdzenia przez KONTRAHENTA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wystawienia przez SPRZEDAWCĘ dokumentu WZ lub/i faktury dla danego Zamówienia,.
 4. SPRZEDAWCA ma prawo odmowy realizacji zamówienia z jednoczesnym podaniem przyczyny odmowy.
 5. SPRZEDAWCA dokonuje akceptacji złożonego zamówienia po weryfikacji dostępnego kredytu kupieckiego KONTRAHENTA oraz sprawdzeniu stanu jego należności wobec SPRZEDAWCY. W przypadku jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane zgodnie z życzeniem KONTRAHENTA, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KONTRAHENTEM w celu poinformowania go o zmianach w treści złożonego przez niego zamówienia.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia w przypadku towarów oznaczonych „na magazynie” wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. O czasie realizacji zamówienia towarów nie znajdujących się na magazynie SPRZEDAWCA poinformuje KONTRAHENTA  w postaci informacji w serwisie, która będzie widoczna po dodaniu towaru do koszyka.
 3. Realizacja zamówienia towarów, które w rozumieniu SPRZEDAWCY są towarami nietypowymi może nastąpić po wpłacie przez KONTRAHENTA wymaganej przez SPRZEDAWCĘ zaliczki. O potrzebie wpłaty zaliczki KONTRAHENT zostanie poinformowany przez SPRZEDAWCĘ. 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Możliwe są następujące formy płatności.
  A.     Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  B.     Przelewem na konto - po złożeniu zamówienia, Kontrahent otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sanpol Sp. o.o. zamówienie jest przekazywane w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.
  C.     Przelewem online – forma płatności elektronicznej realizowanej za pośrednictwem integratora płatności PayNow obsługiwanego przez Mbank S.A. z siedzibą w Poznaniu. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sanpol Sp. o.o. zamówienie jest przekazywane w celu skompletowania i przygotowania wysyłki
  D.     Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) lub BLIK -z  chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.

2.      W przypadku określonych rodzajów towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

VII. SPOSOBY DOSTAW 

 1. Dostępnymi sposobami odbioru towaru są:
  A.     odbiór własny
  B.     dostawa przez SPRZEDAWCĘ.
  C.     wysyłka kurierem
  Dostawa realizowana przez SPRZEDAWCĘ wymaga precyzyjnego określenia w zamówieniu adresu dostawy.
 2. Koszt dostawy zostanie podany w koszyku jako oddzielna pozycja po wybraniu odpowiedniego sposobu dostawy
 3. Dostawa towaru zamówionego w systemie E-COMMERCE „z odbiorem własnym” realizowana jest wyłącznie do punktu odbioru wskazanego przez KONTRAHENTA. 
 4. Dostawa zrealizowana jest z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez KONTRAHENTA lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku odmowy odbioru towaru przez KONTRAHENTA lub osobę przez niego upoważnioną, SPRZEDAWCA może obciążyć KONTRAHENTA kosztami transportu. 

VIII. FAKTURA

 1. Faktura wystawiana jest przez SPRZEDAWCĘ wyłącznie dla KONTRAHENTA, który dokonał zakupu za pośrednictwem systemu E-COMMERCE. SPRZEDAWCA nie wystawia faktury na inna firmę niż ta, której dane zgodne są z danymi KONTRAHENTA.
 2. Faktura dostarczana jest droga elektroniczną na adres wskazany przez KONTRAHENTA.
 3. W przypadku nieotrzymania faktury zakupu w ciągu 7 dni od daty dostawy, KONTRAHENT zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SPRZEDAWCE o tym fakcie. W takim przypadku SPRZEDAWCA wystawi duplikat faktury i przekaże ją KONTRAHENTOWI.
 4. Nieotrzymanie faktury zakupu lub opóźnienie jej otrzymania nie zwalnia KONTRAHENTA z obowiązku zapłaty za dostarczony towar oraz nie ma wpływu na przedłużenie terminu płatności. 

IX. REKLAMACJE

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących towarów  Umów Sprzedaży, usług elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub serwisu e-commerce.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta  oraz Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2022 ( Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru - rzeczy ruchomej - zakupionego przez Kontrahenta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022  roku określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 roku, w szczególności art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kontrahenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kontrahentowi Towar bez wad.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej - zakupionego przez Kontrahenta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku, w szczególności art. 43 a - 43 g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 5. Reklamacje zgłasza się bezpośrednio poprzez serwis /klient zarejestrowany/ wypełniając zgłoszenie reklamacyjne pod adresem: https://sanpol.pl/rma/returns/add/.
 6. Przesłanie lub zwrot Towaru w ramach reklamacji może nastąpić na adres: dowolnego oddziału lub express Hurtu Sanpol Sp. z o.o. załączając formularz zwrotu.
 7. Zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z Umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
 8. Do zgłoszenia reklamacyjnego składający reklamację może załączyć dowody  ( np. zdjęcia, dokumenty, nagrania) związane z przedmiotem reklamacji.
 9. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośba o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy proces
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt  Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Kontrahenta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 roku i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży z tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kontrahenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kontrahenta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Kontrahenta, bez względu na podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Kontrahenta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi względem Usługobiorcy/Kontrahenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY[ARSP18]  ( KONSUMENCI)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 6 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez:
  a)     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  b)     pisemnie na adres Sanpol Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-315, ul. Pokrzywno 8
 2. 2.      Zwrot Towaru – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) może nastąpić na adres: Sanpol Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań, z dopiskiem ZWROT TOWARU
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie https://sanpol.pl/zwroty-i-reklamacje. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :
  a)        dla umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów
  b)        dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  1.      Towary – rzeczy ruchome, w tym rzeczy z elementami cyfrowymi:
  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Towarów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2.      W przypadku Towarów - rzeczy ruchomych ( w tym rzeczy z elementami cyfrowymi) konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru – rzeczy ruchomej ( w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi ) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:
  1.      W przypadku Towarów - rzeczy ruchomych ( w tym rzeczy z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2.      W przypadku Towarów - rzeczy ruchomych ( w tym rzeczy z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku Towarów, które nie mogą zostać wysłane w zwykłym trybie pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z cennikiem wybranego przewoźnika. Przykładowe cenniki można odnaleźć między innymi na internetowych stronach przewoźników: https://www.dhl.com/pl-pl/home/popros-o-wycene.html, https://www.dpd.com/pl/pl/cennik-przesylek-krajowych/[PP19] [MK20]
  3.      W przypadku Towaru – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Kontrahenta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XII.KONTAKT:

 1. W sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu E-COMMERCE, KONTRAHENT kontaktuje się ze SPRZEDAWCĄ drogą elektroniczną: [email protected]
 2. W sprawach dotyczących realizacji zamówienia złożonego przez KONTRAHENTA, KONTRAHENT kontaktuje się z HANDLOWCEM lub oddziałem SPRZEDAWCY, w którym złożył zamówienie.
 3. W sprawach dotyczących reklamacji  KONTRAHENT kontaktuje się z [email protected] 

XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie postanowienia KODEKSU CYWILNEGO. 

XIV. PRAWO WŁAŚCIWE i ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kontrahentem a Spółką jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286).
 2. Kontrahent będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kontrahent będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XV .WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z systemu niezbędna jest przeglądarka internetowa w wersji jak poniżej:
  ·         Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Microsoft Edge, wersja najnowsza lub najnowsza –1
  ·         Firefox wersja najnowsza lub najnowsza –1 (każdy system operacyjny)
  ·         Chrome wersja najnowsza lub najnowsza –1 (każdy system operacyjny)
  ·         Safari wersja najnowsza lub najnowsza –1 (Mac OS)
  ·         Safari Mobile dla iPad 2, iPad Mini, iPad z wyświetlaczem Retina (iOS 7 lub nowszy)
  ·         Safari Mobile dla iPhone 4 lub nowszego; iOS 7 lub nowszy
  ·         Chrome dla Mobile wersja najnowsza lub najnowsza –1 (Android 4 lub nowszy)