Kontakt

Polityka prywatności serwisu e-commerce

Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu e-commerce Sanpol Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Informujemy, że wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Administrator danych osobowych. 

Serwis jest prowadzony przez firmę Sanpol Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, 61_315 Poznań ul. Pokrzywno 8 zwaną dalej: „Administratorem”, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem – opatrując korespondencję dopiskiem „RODO” lub pod adresem e-mail: [email protected]  

Kategorie gromadzonych danych osobowych: 

Podczas korzystania z Serwisu możecie zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji, formularza zamówienia lub formularza kontaktowego. 

Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu , nazwa firmy, NIP, REGON, adres do faktury, adres dostawy oraz osoby  upoważnionej do odbioru  towaru. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego zamówienia a także w celu otrzymania informacji lub skontaktowania się. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas  rozmowy telefonicznej, przysłania korespondencji  e-mail lub metodą tradycyjną. 

Cel i podstawa przetwarzania danych 

Dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta, przy złożeniu zamówienia lub wypełnieniu formularza kontaktowego  przetwarzane są w celu: 

 1. Korzystania z serwisu e-commerce w tym zapewnienia poprawnej jakości obsługi przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 2. Sprzedaży produktów, które oferujemy oraz w celu zawarcia umowy i jej wykonania w tym zapewnienia poprawnej jakości obsługi przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 3. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów rachunkowych oraz podatkowych, czy wynikających z przechowywania danych o sprzedanych produktach lub wykonanych usługach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, zapewnienie bezpieczeństwa sprzedaży produktów zgodnie z odpowiednimi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 4. Ralizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które obejmują: tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub naszej sieci, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych; zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków klientów,  optymalizację produktów na podstawie Państwa zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi, dobieranie oferowanych Państwu produktów i usług  pod kątem potrzeb, czyli profilowanie, (marketing bezpośredni),  ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń, windykację należności (w tym w szczególności, rozpoznania i rozpatrzenia Państwa reklamacji związanych z umową, w tym udzielenia na nie odpowiedzi); cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 5. Marketingowym, na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), który obejmuje  przekazywanie Państwu informacji, dotyczących promocji produktów dostarczanych przez Administratora, akcji lub wydarzeń przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Państwa, poprzez newsletter, SMS, MMS, e-mail, telefon . 

Informacje handlowe będziecie Państwo otrzymywać drogą elektroniczną poprzez newsletter, SMS, MMS, e-mail lub telefonicznie po wyrażeniu przez Państwa zgody. Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień ani bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.  

Podsumowując: podane przez Państwo dane osobowe umożliwiają prawidłowo zrealizować złożone zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Państwem drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego zapytania, ustalania preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych, na które została wyrażona zgoda. 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych 

Informacje, które są gromadzone w związku z prowadzeniem Serwisu online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 
Profilowanie służy do prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji. Dzięki temu możecie Państwo widzieć w naszym Serwisie  sugestie dotyczące podobnych produktów l lub produktów, które będą najbardziej do zbliżone do Państwa preferencji.

Profilowanie może też być używane w celach marketingowych tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. W tym celu zbieramy dane związane z Państwa działaniami w relacjach z Administratorem, tj. tzw. dane behawioralne dotyczące Państwa zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości i miejscu, a także historię kierowanej do Państwa korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS, e-mail). Zbieramy również informacje o korzystaniu z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Serwisu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie może być analizowana sprawność Serwisu, jego bezpieczeństwo, mogą być diagnozowane potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdowane ich rozwiązania. Takie dane są również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Serwis (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE, ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizowania umowy.  

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz. 

W przypadkach przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania spowoduje  brak możliwości: otrzymywania przez Państwa informacji dotyczących promocji i produktów, w tym i usług, dostarczanych przez SANPOL Sp. z o.o., konkursów, szkoleń, akcji, wydarzeń przez nas organizowanych lub organizowanych z naszym udziałem, w tym ofert specjalnie wybranych dla Ciebie, poprzez przesyłanie biuletynów, informacji handlowych, informacji o nowych produktach i promocjach drogą SMS, MMS, telefonicznie, mailowo, aplikacją mobilną, pocztą tradycyjną lub jako newsletter, 

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć zamówienie, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, podmiotom z naszej grupy kapitałowej i naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, w tym firmom dostarczającym nam usługi magazynowe, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu Państwa dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy w postaci współpracujących z nami podmiotów świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych. 

Państwa dane osobowe nie są  przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: 

 • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy dane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń.  

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych: 

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa, wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych jest możliwe z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane byłyby na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (tj. na podstawie zgody) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pliki Cookies 

W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. 

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzany jest Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. 

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa urządzeniu, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Cel wykorzystywania plików cookies 

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia.  

Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta. 

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies: 

 • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
 • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
 • pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o
 • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu. 


Zarządzanie plikami cookies 

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. 

Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W każdej chwili można usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować w sposób podany wyżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU E-COMMERCE - SANPOL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików „Cookies”, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sanpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-315, ul. Pokrzywno 8.

I. Definicje

 1. Administrator” – oznacza Sanpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-315, ul. Pokrzywno 8, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110970, REGON 630175476, NIP 782-00-69-744, kapitał zakładowy: 401.850 zł, w całości wpłacony, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Serwis” - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach: sanpol.pl, sanpol.pl, skalarsystems.pl.

 3. Cookies” - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 4. Urządzenie” - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 5. Użytkownik” - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 • dopasowania rozmiaru czcionki i wyglądu strony internetowej

  1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.