Kontakt

REGULAMIN KONKURSU

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „(nazwa)”, zwany w dalszej części „Konkursem”.

2.       Organizatorem i fundatorem Konkursu jest: Sanpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z siedzibą przy ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej „Organizatorem”.

3.       Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.       Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem platformy Facebook:

a)       https://pl-pl.facebook.com/sanpolpl/

5.       Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na Stronie internetowej organizatora www.sanpolb2c.pl. Przekierowanie do Regulaminu opublikowane zostanie również pod postem konkursowym na Facebooku.

6.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7.       Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, przeprowadzany ani związany z portalami społecznościowymi Facebook i Instagram oraz z ich właścicielami czy administratorami. Właściciele ww. portalów nie ponoszą odpowiedzialności za realizację i przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora.

8.       Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.       Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej organizatora, o której mowa w § 1 ust. 5.

2.       W Konkursie może wziąć udział każdy, spełniający łącznie wszystkie warunki określone w niniejszym paragrafie, zwany dalej Uczestnikiem Konkursu lub Uczestnikiem.

3.       Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna, która w momencie dokonania zgłoszenia ma ukończone 18 lat, mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.       Uczestnikiem Konkursu jest jedynie osoba, która wypełni zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 Regulaminu.

5.       Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska/nazwy profilu (Facebook) przez Organizatora.

§3 ZASADY KONKURSU

1.       Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 11-07-14.07.2024 r. Powyższy okres nie obejmuje ́okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.

2.       Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora, udostępnionego na fanpage’u Sanpol na facebooku - https://www.facebook.com/sanpolpl

3.     Pod uwagę̨ będą̨ brane tylko spełniające wymogi konkursu komentarze, które zostaną̨ opublikowane do 14.07.2024 r., do godziny 20:30

4.       W konkursowym komentarzu należy podać́ dokładny wynik w meczu piłki nożnej Hiszpania - Anglia w regulaminowym czasie gry oraz nazwisko strzelca pierwszego gola w meczu, który rozpocznie się̨ 14.07.2024 r. o godzinie 21:00.

5.       O zwycięstwie decydują̨, w takiej kolejności: podanie dokładnego wyniku w regulaminowym czasie gry (bez dogrywki i rzutów karnych), szybkość́ udzielonej odpowiedzi. Wygrywa pierwsza odpowiedź zawierająca prawidłowy wynik.

6.       W przypadku bezbramkowego wyniku, wygrywa pierwszy komentarz o treści „0:0”.

7.       Komentarz nie może zostać edytowany w trakcie konkursu.

8.       Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie.

§4.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1.       Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać́ będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować́ będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagrody Uczestnikowi spełniającemu wszystkie warunki Konkursu.

2.      Wyniki Konkursu zostaną̨ ogłoszone na fanpage’u Organizatora do dnia 16.07.2024 r. do godziny 16:00.

3.       Nagrodą w Konkursie jest piłka meczowa adidas.

4.        W prowadzonym konkursie zostanie wyłoniony jeden laureat.

5.       Zwycięzca jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość́ prywatną w dniu poinformowania ich o zwycięstwie w Konkursie, w celu odebrania Nagrody.

6.       Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.

7.       Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Reklamacje zgłaszać́ należy drogą e-mail na adres: [email protected], nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu,  podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.

2.       Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania. 

3.       Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, na co jest  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                    i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                  ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).