Kontakt

Promocja Ariston

Promocja dla klientów B2B

Nie prześpij okazji: Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzator za 1 zł

Czas trwania:
od 24.06.2024
do 31.07.2024

Warunki:

Promocja dotyczy pompy ciepła NIMBUS FLEX 50 M NET (PC-ARI-NIMB-F00200). Kup ją w czasie trwania promocji i ciesz się nagrodą!

Nagroda:

Do zdobycia są klimatyzatory ścienne ALYS R32 C 25 MUD0 (KC-ARI-3381-000100). Kup pompę ciepła w czasie trwania akcji i odbierz klimatyzator za 1 zł. Liczba nagród ograniczona.

Produkt promocyjny

Regulamin

I . Warunki promocji 

 1. Organizatorem promocji z ARISTON jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol. 
 2. Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol (zwanych dalej Klient).
 3. Promocja polega na premiowaniu zakupów pompy ciepła Ariston (PC-ARI-NIMB-F00200) dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 24.06.2024r. - 31.07.2024r. 
 4. Tytułem premii Klient może nabyć klimatyzator Ariston (KC-ARI-3381-000100) za 1 zł netto. 
 5. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za zakup pompy ciepła Ariston (PC-ARI-NIMB-F00200), Klient nabywa klimatyzator Ariston (KC-ARI-3381-000100) za 1 zł.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.
 7. Promocja jest ważna w terminie od 24.06.2024 do 31.07.2024.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 9. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.
 10. Liczba nagród jest ograniczona.
 11. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.
 12. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta. 

 II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji. 
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1. 
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.  
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów. 
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol. 

III. Postanowienia końcowe 

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.  
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol  
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f). 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:  
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora 
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.  
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).