Kontakt

Promocja Grundfos

Promocja dla klientów B2B

SCALA także w kosztach. Kupuj i tankuj za 1 zł!

Czas trwania:
od 27.05.2024
do 31.07.2024

Warunki:

Promocja dotyczy pompy hydroforowej Grundfos Scala 2. Zrób zakupy w czasie trwania promocji i ciesz się nagrodą.

Nagroda:

Do zdobycia są karty paliwowe Orlen o wartości 50 zł. Kup promowaną pompę i odbierz nagrodę za 1 zł!

Produkt promocyjny

Regulamin

I . Warunki promocji 

 1. Organizatorem promocji z GRUNDFOS jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol. 
 2. Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol (zwanych dalej Klient). 
 3. Promocja polega na premiowaniu zakupów pompy Grundfos SCALA 2 dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 28.05.2024r. - 31.07.2024r.  
 4. Tytułem premii Klient może nabyć kartę podarunkową Orlen o wartości 50 zł za 1 zł netto. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za zakup pompy Grundfos Scala 2 (PO-GRU-SCA2-000100) w czasie trwania akcji, Klient nabywa kartę podarunkową Orlen za 1 zł. 
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o. 
 6. Promocja jest ważna w terminie od 28.05.2024 do 31.07.2024. 
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 8. Jeden klient może otrzymać maksymalnie trzy nagrody. 
 9. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna. 
 10. Akcja będzie rozliczona do trzech tygodni po jej zakończeniu. 
 11. Liczba nagród jest ograniczona. 
 12. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora. 
 13. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta. 
   

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji. 
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1. 
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.  
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów. 
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol. 

III. Postanowienia końcowe 

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.  
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol  
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f). 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:  
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora 
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.  
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).