Kontakt

Promocja Bisan

Promocja dla klientów B2B

Odbierz klucz za 1 zł!

Czas trwania:
od 05.03.2024
do 15.04.2024

Warunki:

Promocja dotyczy produktów marki Bisan. Kupuj je w czasie trwania promocji i ciesz się nagrodą!

Nagroda:

Do zdobycia jest klucz Rothenberger Rogrip. Kup produkty Bisan za 500 zł w czasie trwania promocji i odbierz narzędzie za 1 zł

Produkty promocyjne

Regulamin

PROMOCJA MARKI BISAN 


I . Warunki promocji

 1. Organizatorem promocji z BISAN jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol. 
 2. Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol (zwanych dalej Klient) takich jak: 
  1. Serwisant,
  2. Firma instalacyjna,
  3. Firma budowlana, 
 3. Promocja polega na premiowaniu zakupów marki BISAN dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 05.03.2024 do 30.04.2024. 
 4. Tytułem premii Klient może nabyć klucz Rothenberger New Rogrip F10”2K za 1 zł netto.  
 5. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za zakup produktów marki Bisan na kwotę co najmniej 500 zł netto, Klient nabywa klucz Rothenberger.  
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o. 
 7. Zakupy sumują się w czasie trwania akcji. 
 8. Promocja jest ważna w terminie od 05.03.2024 do 30.04.2024. 
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 10. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna. 
 11. Klient może otrzymać maksymalnie dwie nagrody. 
 12. Potwierdzeniem odbioru nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta. 
 13. Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu. 
 14. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora. 

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji. 
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1. 
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.  
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów. 
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol. 

III. Postanowienia końcowe 

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.  
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol  
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f). 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: 
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.  
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).