Kontakt

Promocja Skalar Rothenberger

Promocja dla klientów B2B

Profesjonalne narzędzia

jeszcze taniej!

Czas trwania:
od 04.03.2024
do 31.08.2024

Warunki:

Za zakup produktów Emmeti Skalar przysługuje jednorazowa korekta od ceny promocyjnej wcześniej zakupionych wybranych narzędzi Rothenbergera (kwota korekty nie może być wyższa niż cena zakupionych narzędzi). Narzędzia objęte możliwością korekty: nr kat. 1000001925, nr kat. 1000002120, nr kat. FF40185K1.

Nagroda:

Za zakup produktów Emmeti Skalar na wskazaną kwotę w okresie 6 miesięcy korekta na FV za zakupione narzędzie Rothenbergera:

  • zakupy na 5.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 300zł netto
  • zakupy na 10.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 600zł netto
  • zakupy na 15.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 900zł netto
  • zakupy na 20.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 1.250zł netto
  • zakupy na 25.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 1.700zł netto
  • zakupy na 33.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 2.400zł netto
  • zakupy na 40.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 3.000zł netto
  • zakupy na 50.000zł netto - korekta ceny promocyjnej o 4.500zł netto

Narzędzia Rothenberger w akcji

Wybrane produkty promocyjne Skalar

Regulamin

PROMOCJA MARKI EMMETI SKALAR


I . Warunki promocji

1.       Organizatorem promocji z EMMETI SKALAR jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol.

2.       Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol (zwanych dalej Klient) takich jak:

2.1.    Serwisant,

2.2.    Firma instalacyjna,

2.3.    Firma budowlana,

2.4.    Sklep instalacyjno-sanitarny z wykonawstwem.

3.       Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów marki SKALAR EMMETI dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 04.03.2024 do 31.08.2024.

4.       Tytułem premii Klient może nabyć narzędzia marki Rothenberger (nr kat. 1000001925, nr kat. 1000002120, nr kat. FF40185K1). Narzędzie można nabyć w formie korekty do faktury VAT. Korekta jest jednorazowa i jej wartość nie może być wyższa niż cena zakupionych na FV narzędzi.

5.       Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za zakup produktów EMMETI SKALAR w czasie trwania promocji Klientowi przysługuje jednorazowa korekta na fakturę VAT za zakupione narzędzia z pkt. 4. o wartościach uzależnionych od kwoty zakupów:

5.1.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 5 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 300 zł netto.

5.2.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 10 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 600 zł netto.

5.3.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 15 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 900 zł netto.

5.4.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 20 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 1 250 zł netto.

5.5.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 25 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 1 700 zł netto.

5.6.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 33 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 2 400 zł netto.

5.7.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 40 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 3 000 zł netto.

5.8.    Za zakup produktów EMMETI SKALAR na kwotę 50 000 zł netto Klientowi przysługuje korekta ceny promocyjnej o 4 500 zł netto.

 

6.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o.

7.       Zakupy sumują się w czasie trwania akcji.

8.       Promocja jest ważna w terminie od 04.03.2024 do 31.08.2024.

9.       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

10.   Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna.

11.   Akcja będzie rozliczona po jej zakończeniu lub po uzyskaniu maksymalnego progu obrotowego wg kwot zakupu w punkcie 5.

12.   Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora.

II. Postanowienia dodatkowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji.

2.       Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.       Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1.

4.       W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.

5.       Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7.       Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol.

 

III. Postanowienia końcowe

1.       Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.

2.       Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol

3.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f).

4.       Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

5.       Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

                                                    i.      pracownicy i współpracownicy Administratora

                                                  ii.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

6.       Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.       Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.

8.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).