Kontakt

Promocja Roca

Promocja dla klientów B2B

Z Geberit wiosna jeszcze piękniejsza: co tydzień 100 zł premii!

Czas trwania:
od 08.04.2024
do 31.05.2024

Warunki:

Promocja dotyczy wybranych produktów Geberit! Co tydzień zmienia się lista premiowanych produktów. Kupuj je w czasie trwania akcji i ciesz się nagrodą!

Nagroda:

Do zdobycia są bony Sodexo o wartości 100zł. Kup promowane produkty za 2500 zł w czasie trwania promocji i odbierz bon za 1 zł.

Premiowane produkty w okresie 22-27.04.2024

Premiowane produkty w okresie 15-21.04.2024

Premiowane produkty w okresie 8-14.04.2024

Regulamin

I . Warunki promocji 

 1. Organizatorem promocji z GEBERIT jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol. 
 2. Promocja jest skierowana do firm handlowych (zwanych dalej Klient). 
 3. Za firmy handlowe uważa się: sklepy/salony łazienkowe oraz sklepy instalacyjno-sanitarne 
 4. Promocja polega na premiowaniu zakupów wybranych produktów marki Geberit dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 08.04.2024 do 31.05.2024. 
 5. Tytułem premii Klient może nabyć bon Sodexo o wartości 100 zł za 1 zł netto. 
 6. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 5.: za zakup wybranych produktów GEBERIT w czasie trwania akcji na kwotę 2 500 zł, Klient nabywa bon Sodexo za 1 zł. 
 7. Promocja połączona jest na 6 etapów: 
  I: 08.04.-14.04.2024 
  II: 15.04.-21.04.2024 
  III: 22.04.-27.04.2024 
  IV: 13.05.-19.05.2024 
  V: 20.05.-26.05.2024 
  VI: 27.05.-31.05.2024. 
 8. W każdym z etapów premiowany jest inny asortyment. 
 9. Asortyment premiowany w pierwszym etapie: 
  I ETAP: 
   CE-GEB-SELN-000400 
   CE-GEB-SMSQ-002200 
   CE-GEB-SESQ-003000  
   CE-GEB-SELN-003300 
  II ETAP: 
   ZP-GEB-DUWC-000050   
   ZP-GEB-DUWC-000750   
   CE-GEB-SMSQ-000200 
   CE-GEB-SELN-001700 
  III ETAP: 
   CE-GEB-SELN-000600 
   CE-GEB-SELN-001400 
   CE-GEB-SELN-000900 
   ZP-GEB-DUWC-000170 
  IV ETAP: 
   CE-GEB-SESQ-000500 
   CE-GEB-SELN-001300 
   CE-GEB-SELN-003100 
   ZP-GEB-DUWC-000130   
  V ETAP: 
   CE-GEB-SESQ-001300 
   CE-GEB-SELN-003000 
   CE-GEB-SELN-001000 
   ZP-GEB-DUWC-000190 
  VI ETAP: 
   CE-GEB-SMSQ-000400 
   CE-GEB-SELN-003200 
   ZP-GEB-DUWC-000730   
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o. 
 11. Zakupy sumują się w czasie trwania akcji. 
 12. Promocja jest ważna w terminie od 08.04.2024 do 31.05.2024. 
 13. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 14. Jeden klient może otrzymać maksymalnie dwie nagrody w każdym z etapów. 
 15. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna. 
 16. Akcja będzie rozliczona do dwóch tygodni po zakończeniu każdego z etapów. 
 17. Liczba nagród jest ograniczona. 
 18. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora. 
 19. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta.

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji. 
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1. 
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.  
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów. 
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol. 

III. Postanowienia końcowe 

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.  
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol  
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f). 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.  
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).