Kontakt

Promocja Vitalle

Promocja dla klientów B2B

Trzecia umywalka za 1zł!

Czas trwania:
od 27.05.2024
do 30.06.2024 lub do wyczerpania zapasów

Warunki:

Promocja dotyczy umywalek Vitalle Roana Quadro. Przy zakupie dwóch umywalek Vitalle Roana Quadro - trzecia za 1zł netto.

Nagroda:

Przy zakupie dwóch umywalek Vitalle Roana Quadro - trzecia za 1zł netto.

Produkt promocyjny

Regulamin

I . Warunki promocji 

 1. Organizatorem promocji z VITALLE jest SANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000110970, NIP: 7820069744, REGON: 630175476, zwana dalej Sanpol. 
 2. Promocja jest skierowana do klientów hurtowych Sanpol (zwanych dalej Klient). 
 3. Promocja polega na premiowaniu zakupów umywalki Vitalle Roana Quadro dokonywanych w firmie Sanpol w okresie od 20.05.2024r. - 30.06.2024r. Lub do wyczerpania zapasów.  
 4. Tytułem premii Klient może nabyć umywalkę Vitalle Roana Quadro za 1 zł netto. 
 5. Warunek otrzymania premii zawartej w pkt. 4.: za jednorazowy zakup dwóch umywalek VItalle Roana Quadro (CE-VIT-ROAN-000200), Klient nabywa trzecią umywalkę Vitalle Roana Quadro za 1 zł netto. 
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Sanpol Sp. z o.o. 
 7. Promocja jest ważna w terminie od 20.05.2024 do 30.06.2024 lub do wyczerpania zapasów. 
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 9. Z promocji wyłączona jest sprzedaż inwestycyjna oraz ekspozycyjna. 
 10. Wszystkie umywalki muszą znajdować się na jednej fakturze VAT. 
 11. Liczba nagród jest ograniczona. 
 12. Nagrody są przyznawane na podstawie zakupu produktów wynikających z faktur rejestrowanych w systemie sprzedaży Organizatora. 
 13. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest faktura VAT wystawiona na Klienta. 

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sanpolprofi.pl w zakładce akcje promocyjne, na stronie promocji. 
 2. Sanpol ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
 3. Sanpol zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej wskazanej w ust.1. 
 4. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Klient uprawniony jest do wystąpienia o jego wykładnię do Sanpol.  
 5. Sanpol rozstrzyga wszelkie sprawy sporne oraz rozpoznaje ewentualne reklamacje Klientów. 
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
 7. Ewentualne spory związane z Promocją rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Sanpol. 

III. Postanowienia końcowe 

 1. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str.  
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Sanpol  
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( art. 6 pkt 1 b) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora( art. 6 pkt 1 f). 
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dopóki jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.  
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:  
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora 
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.  
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).